ผู้บริหาร มรท. จัดประชุม Retreat การบริการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2566 ณ เซนต์ โปรเปซ บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร และเลขานุการผู้บริหาร จำนวน 16 คน ร่วมการประชุมปฏิบัติการ Retreat การบริหารจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สำหรับโครงการครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเลขานุการผู้บริหารได้ร่วมสรุปรายงานผลการดำเนินงานการบริหารมหาวิทยาลัยตามความรับผิดชอบของผู้บริหาร พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข เพื่อวางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนงาน โครงการ งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ Retreat สภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย และแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมอื่นๆ