ผู้แทน มรท. ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ (มธุปายาส) ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ วัดนิคมสามัคคีชัย (บ่อ 6) ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ (มธุปายาส) เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก พระภาวนาวชิรญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดนิคมสามัคคีชัย ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

กิจกรรมอื่นๆ