การประชุม คกก.สรรหา ผอ.สถาบันวิจัยฯ

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / การพิจารณาจัดทำร่างปฏิทินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / การพิจารณาร่างแบบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / การพิจารณาจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ผู้มีสิทธิสมัคร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิหยั่งเสียงในการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมอื่นๆ