การประชุม คกก.ดำเนินงานบ้านพักสวัสดิการและหอพักนักศึกษา มรท.2

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบ้านพักสวัสดิการและหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2 ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการจัดทำประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับในบ้านพักสวัสดิการและหอพักนักศึกษา / การพิจารณาแนวทางการพัฒนาบ้านพักสวัสดิการและหอพักนักศึกษา 

กิจกรรมอื่นๆ