การประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรีฯ

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะออกประกาศผลการคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจำปี 2566 ในช่วงเดือนกรกฎาคม

กิจกรรมอื่นๆ