การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวชุมชน 3 บุรีฯ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวชุมชน 3 บุรี เชิงสร้างสรรค์บนฐานนวัตกรรมอย่างยั่งยืน (โครงการพลิกโฉม 2566) ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี เพื่อร่วมหารือความต้องการของส่วนราชการใน 3 จังหวัด ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการยกระดับ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ และความต้องการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากผลผลิตในการดำเนินงานของโครงการ

กิจกรรมอื่นๆ