สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. จัดอบรมทำวิจัยและผลิตนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ผศ.ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการทำวิจัยและผลิตนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 45 คน เข้าร่วมการอบรม โดยภายหลังการอบรมนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะในการทำวิจัยและการผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา และได้รับการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ครูเกียรติศักดิ์ กรุณา ครูโรงเรียนวัดคลองห้า จ.สระบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ