อธิการบดี มรท. นำผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นำคณะกรรมการสภานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนสภานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศกว่า 500 คน เข้าร่วมการประชุม โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานด้านกิจการนักศึกษา เกิดการสร้างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะ Soft Skills ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

สำหรับการประชุมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2566 ในรูปแบบการบรรยาย การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมจิตอาสา "ราชภัฏรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม"

โอกาสนี้ ได้จัดให้มีการประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และวิศวกรสังคม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาหาแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และวิศวกรสังคม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

กิจกรรมอื่นๆ