การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 7/66

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสำนัก จากเงินงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย / การพิจารณาบทบาทหน้าที่และการขับเคลื่อนพันธกิจของสภามหาวิทยาลัย / การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย / การพิจารณาแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ