คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/66

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 11 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมจะเกิดการเรียนรู้และมีทักษะที่หลากหลายในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาการ และวิชาชีพ สู่การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จุฑามาศ พรรณสมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ