อธิการบดี ร่วมประชุมหารือในการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมการประชุมหารือกับคณะผู้บริหารและทีมงานของ British Council, คุณมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตจากสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหารือร่วมกันในการดำเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ และความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

กิจกรรมอื่นๆ