การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/66

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา/การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565/การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2566 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565) ระดับคณะ/การพิจารณารายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา/การพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ประเภทตำราที่ยังไม่ได้ผ่านการประเมินจากสำนักพิมพ์/การพิจารณาแนวทางการคัดสรรคณะกรรมการสภาวิชาการ

กิจกรรมอื่นๆ