การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/66

อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ/การพิจารณาการยื่นขอค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย เพื่อเสนอความเห็นต่อสภาวิชาการ/การพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565/การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (1 มิถุนายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567)/การพิจารณาเอกสารแนวคิด (Concept paper) ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ