การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/66

ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารบรรณราชนครินทร์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน Green Office/การพิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ/การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan)

กิจกรรมอื่นๆ