คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีอาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการเขียนตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอนและงานวิจัยประเภทต่าง ๆ ในการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งคณะวิทยาการจัดการจะได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ