การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/66

อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม/การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม/การพิจารณาแผนการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมอื่นๆ