การประชุม คกก.บริหารการวิจัย มรท. ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย/การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย/การพิจารณาขออนุมัติงบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/การพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมอื่นๆ