คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 1/66

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 132 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะเกิดความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังจะทราบแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ