การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 9/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเป็นอาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) คณะครุศาสตร์/การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 คน

กิจกรรมอื่นๆ