คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมคณะ สำนัก สถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 และ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี คณบดีพร้อมด้วยรองคณบดี ผู้อำนวยการพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมคณะ สำนัก และสถาบัน ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) พร้อมทั้งสัมภาษณ์และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นผลงานเด่นในรอบปี ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินการ และแนวทางการพัฒนาในอนาคต สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสอบทานผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของคณะ สำนักและสถาบัน ในส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจทานคุณภาพของการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของคณะ สำนัก สถาบัน ว่ามีการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความโปร่งใส

กิจกรรมอื่นๆ