การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/66

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2566/การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/66/การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล/การพิจารณาการสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล/การพิจารณาการขอปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จำนวน 4 รายวิชา

กิจกรรมอื่นๆ