คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์และบุคลากร เปิดภาคการศึกษา 2/66

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เปิดภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับการประชุมครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวน 51 คน ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบแนวทางการในการปฏิบัติงาน และรับทราบประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ 

โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.จิตรลดา รอดพลอย ในโอกาสสำเร็จปริญญาตรีใบที่สอง และพิธีมอบรางวัลผลคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ขึ้นไป ให้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

จากนั้นเป็นการสัมมนาการจัดการความรู้ในหัวข้อ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และเทคนิคการสอนและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.ณัฎฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ