การประชุม คกก.ชมรมเพชรเทพสตรี ครั้งที่ 6/66

ผศ.จินตนา เวชมี ประธานคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรี ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมโกษาปาน ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 ของสมาชิกชมรมเพชรเทพสตรี ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมอื่นๆ