คกก.ดำเนินงานหอพักนักศึกษาตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก มรท.

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ หมู่บ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการดำเนินงานหอพักนักศึกษา นำโดย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อ.ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อ.นิเวศ เผื่อนทิม ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคุณจุฑามาศ ฉิมช้าง นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ