การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 11/66

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต/การพิจารณาการปรับแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา/การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564/การพิจารณาร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ/การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 - 2571 ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาการขอปรับปรุงรายวิชา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ/การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)/การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ/การพิจารณาอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมของมหาวิทยาลัย/การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4/การพิจารณารายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566/การพิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ