การประชุมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การสอนของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน TRU - UNS Teacher Students Exchange 2023 จาก Sebelas Maret University (UNS) ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์การสอน (TRU - UNS Teacher Students Exchange 2023) จาก Sebelas Maret University (UNS) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ Sebelas Maret University (UNS) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมนำเสนอผลงานครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษาที่คอยช่วยดูแลนักศึกษาตลอดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เข้าร่วมการประชุมนำเสนอ จำนวนกว่า 10 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการนำเสนอผลงานนักศึกษาจาก Sebelas Maret University ได้นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การสอน ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกสอน และการใช้ชีวิตในประเทศไทย โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก Sebelas Maret University อินโดนีเซีย ที่ลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโรงเรียนอนุบาลลพบุรี รวมถึงการมอบเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์พี่เลี้ยงจากคณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี และนักศึกษาที่คอยช่วยดูแลนักศึกษาตลอดการฝึกประสบการณ์การสอนนั้นสิ้นสุดลง

กิจกรรมอื่นๆ