มรท. ร่วมงาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ม.สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น และ คุณอมรรัตน์ เพชรรุ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมงาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จังหวัดสุพรรณบุรี และภาคีเครือข่าย สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย และเพื่อเป็นการนำเสนอการดำเนินงานโครงการวิจัยที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้การสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมอื่นๆ