ผู้บริหาร มรท. ร่วมการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 7 และ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 7 และ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นงานเลี้ยงต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพิธีส่งมอบงานประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้แก่ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ คนใหม่ โอกาสนี้ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร และ อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ร่วมมอบแจกันดอกไม้ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อแสดงความยินดีแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในครั้งนี้

ส่วนในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Appropriate Technology Rajabhat (App Tech Rajabhat) / การพิจารณาการถอดบทเรียนเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ / การพิจารณาการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และเฝ้าระวังอาชญากรรมในพื้นที่ (DSI STATION) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

กิจกรรมอื่นๆ