การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 1/67

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมพระแม่ธรณี 4 - 5 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2568 - 2570/การพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์/การพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/การพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริการวิชาการ/การพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า และหัวหน้างาน/การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณากำหนดด้านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณอำนวย จั่นเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร และพร้อมกันนี้นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้กล่าวอวยพรให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ