อธิการบดี มรท. ร่วมการประชุมประธานกลุ่มภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/67

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 ชั้น 18A กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมประธานกลุ่มภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดงานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา/การพิจารณาประเด็นการดำเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ/การพิจารณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมอื่นๆ