การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/67

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/การพิจารณาขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/การพิจารณาขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา/การพิจารณารายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา/การพิจารณาแบบเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมอื่นๆ