มรท. ร่วมโครงการค่ายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนบ้านแสนสุข และโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี นำผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมโครงการค่ายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับโครงการนี้มีบุคลากรด้านงานกิจการนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้ร่วมโครงการจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ส่งเสริมการเป็นจิตอาสาให้กับผู้นำนักศึกษา ตลอดจนได้ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการนำกระบวนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมาใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ผู้นำนักศึกษายังเกิดการพัฒนาศักยภาพและทักษะในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

สำหรับโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือในระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในรูปแบบของการทำกิจกรรม โดยที่โรงเรียนบ้านแสนสุข เป็นการทำกิจกรรมวาดภาพผนังหลังอาคารโดมโรงเรียน การทาสีรั้วปรับปรุงภูมิทัศน์ และติดตั้งสแลนในแปลงเกษตร / ที่โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี เป็นการจัดทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูหญ้าหน้าอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น ส่วนที่วัดแสนสุข เป็นการทำกิจกรรมทาสีรั้ววัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#อมรรัตน์-กานนท์ภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ