คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองบรรณาธิการวารสารเพื่อเตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพวารสารรอบใหม่

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองบรรณาธิการวารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพวารสารรอบใหม่ ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ Hybrid Meeting โดยภายหลังเสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณาจารย์และบุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของวารสารและแสวงหาแนวทางการดำเนินงานที่ดีร่วมกัน และเกิดการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพวารสารรอบใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ