ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2567

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2567

ข่าวอื่นๆ